RODO Informacje

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Szkoła Podstawowa w Łomnie ul. Jana Kochanowskiego 89 05-152 Czosnów (dalej również jako „ADO”).

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@czosnow.pl .

3.       ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, c RODO.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana

 danych osobowych mogą być:

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane

osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w

którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania

danych osobowych.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:

a.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c.        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.        prawo do przenoszenia danych;   

f.        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do upoważnienia osób trzecich do odbioru dziecka z placówki.

10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych 

Justyna Jabłonka

e-mail:  iod@czosnow.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Grzegorz Lubeńczuk